10 NYCKELTAL SOM HÅLLER KOLL PÅ DIN EXPORTSATSNING!

Har du svar på följande fem frågor?

  1. Hur ställer sig din styrelse till en utlandssatsning?
  2. Vilka kriterier har ni för att hålla koll på om affärerna är långsiktigt lönsamma?
  3. Hur kommer förändringar att påverka företaget finansiellt?
  4. Finns det andra projekt som är bättre att först genomföra för att skapa värden i bolaget?
  5. Har ni resurser att genomföra en utlandssatsning?

För att kunna svara på dessa frågor gäller det att veta hur ditt bolag bäst skapar värde och dess finansiella uthållighet.

Hur skapas värden i ditt företag?

Tillväxt
– Organisk
– Förvärv
– Synergier

Marginaler
– Prissättning
– Kostnadskontroll

Kassaflöde
– Ökade intäkter
– Minskad kapitalbindning
Kostnadsrationalisering / Kapitalrationalisering

Finansiering
– Tillskott av Kapital
– Fördelning av eget kapital & skulder
– Kostnad för externt kapital

Övrigt
– Human kapital
  Kompetens / Utbildning / Erfarenhet
– Strukturellt Kapital
  Varumärke / Patent / Goodwill / Innovationer / Produktkunskaper / Produkter / Organisation/
  Affärsmodellen / Kundregister / Kundrelationer / Marknadspotential etc

Hur ser företagets finansiella läge ut?

Årsredovisningen med tillhörande finansiering och kassaflödesanalys ger en bra bild. Men det gäller att regelbundet hålla koll på verksamheten med några enkla nyckeltal som ger en kontinuerlig kontroll av utvecklingen. Att använda ca tio enkla nyckeltal ger en god övergripande bild av företagets tillstånd. Vissa nyckeltal kan även fungera som “early warning system” om de används regelbundet över året.

Att läsa nyckeltal rätt är knivigt. Din verksamhet är unik och att jämföra med konkurrenten kan vara missvisande. Rekommenderade riktvärden är beroende av hur kapitalintensiv din verksamhet är samt i vilken bransch ditt bolag verkar. Det bästa sättet är att använda nyckeltal för att jämföra förändringar över tid inom samma företag.

Om du har krav på att hålla koll på specifika processer eller strukturer i ditt bolag, bör dessa krav kompletteras med nyckeltal som kan backa upp kontrollen. En generell regel är dock att använd enkla nyckeltal. Blir de för komplicerade är de svåra att implementera, mäta och följa upp.

10 generella nyckeltal som ger en god överblick

Likviditet

1.Kassalikviditet (Acid test ratio) = Omsättningtillgångar-varulager+outnyttjad checkkredit/ Kortfristiga skulder

Detta ger en indikation på hur snabbt ditt företag kan betala de kortfristiga skulderna. 100 % är ett bra riktmärke och innebär att alla kortfristiga skulder kan betalas direkt. Dock är det bättre att ha en säkerhetsmarginal och ligga över. Det finns företag med långa leveranskrediter och korta kundfordringar som klarar en lägre likviditet. Dessa blir känsliga för snabba förändringar av intäkter och utgifter. Motsatsen är en allt för stor likviditet som skapar dålig räntabilitet på kapitalet.

2.Rörelsekapital (Operating working capital – OWC) = Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit – kortfristiga skulder

Det kapital som används i den dagliga verksamheten i ditt företag. Detta skall vara positivt om likviditeten är tillfredställande. Hur stort bör vara beror på verksamheten omfattning. Därför är det bäst att jämföra med omsättningen enligt nedan.

Rörelsekapital / Omsättning = Som en tumregel för ett företag med normal industristruktur skall kvoten ligga på ca 20 % under förutsättning att lagrets andel av omsättningstillgångarna inte är osedvanligt stor. Om man sedan använder denna siffra som en procent av bokslutsårets 12 månader ger det en indikation på uthålligheten över tid tex 20%*12 månader = 2,4 månader

(Vid användning av detta nyckeltal kan det även vara intressant att bryta ner delarna och se på hur kassa, bank, kortfristiga placeringar, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar och skulder samt pågående arbete förändras över tiden i procent av omsättningen)

Soliditet

3.Andelen Eget Kapital (Equity ratio) = Justerat Eget Kapital / Total Kapital

Detta ger dig en snabb bild på hur ditt företag är finansierat. Har företagets kapitalstyrka på lång sikt? Familjebolag brukar ligga kring 45–60 %, Börsbolag kring 30-45 % och Riskkapitalbolag mellan 20-30 %.

4.Räntetäckningsgrad ggr (Interest coverage ratio) = Rörelseresultat + Finansiella kostnader / Finansiella kostnader

Denna siffra säger dig “hur många gånger” bolaget kan betala sina räntekostnader. En generell regel som kan anses som acceptabel är att detta bör ligga på minst 4-5 ggr och helst över. En räntetäckningsgrad på 1,0 innebär att resultatet efter finansiella poster är noll. Lägre än noll innebär förlust.

Lönsamhet

5.Räntabilitet på eget kapital (Return on Equity – ROE) = Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Resultatet, vinsten, som procentandel av Eget Kapital. Detta är ägarnas mått. Det visar vilken avkastning de fått på det kapital de satsat. Ibland räknas avkastning per aktie, i praktiken samma sak.

Svag avkastning

En bruttoavkastning på mindre än 5 % är klart dålig och ett tecken på att företaget har problem.

Bra avkastning

För investerare är det ofta ett krav att få en bruttoavkastning på över 15% för att kompensera för riskpremie och skatteeffekter.

ROE är däremot inget säkert mått på att företaget är lönsamt. T ex tjänsteföretag och kunskapsföretag har vanligen förhållandevis små balansräkningar och litet eget kapital i förhållande till resultaträkningen. Det betyder att en svag vinst och dålig vinstmarginal ändå kan motsvara en hög avkastning på eget kapital. Nyckeltalet bör alltid analyseras tillsammans med soliditet och skuldsättningsgrad.

6.Räntabilitet på totalt kapital % (Return on assets – ROA) = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Total kapital

Detta visar hur effektivt företagets tillgångar (oberoende av finansiering med eget kapital, räntebärande lån eller räntefria skulder) använts. Det totala kapitalet avser anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, alltså de tillgångar som har en livslängd på över flera år samt de tillgångar inom företaget som är avsedda för försäljning.

Eftersom måttet inte säger något om hur tillgångarna finansierats, kan detta faktiskt användas som effektivitetsmått för jämförelser mellan företag i samma eller olika branscher med liknande kapitalstruktur, även med alternativa placeringar på kapitalmarknaden.

7.Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital (Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder (inkl. uppskjuten skatteskuld)

Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som antingen lånas ut av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut vilka får ersättning i form av ränta.

Nyckeltalet anger företagets lönsamhet i förhållande till externt finansierat (lånat) kapital och eget kapital, till skillnad från avkastning på totalt kapital som har med samtliga skulder. Nyckeltalet påverkas av i stort sett samma faktorer som avkastning på totalt kapital men även av hur mycket räntebärande respektive icke räntebärande skulder företaget har.

Eftersom nyckeltalet endast tar hänsyn till den del av kapitalet som kräver avkastning används det för investeringsbedömningar, ett högt värde talar om att avkastningen på satsade pengar är god.

Om man vill öka sitt företags avkastning på sysselsatt kapital kan man bl.a. se över hur man kan förbättra rörelseresultatet, t.ex. höja försäljningspriserna eller pressa inköpspriserna. Att minska på eventuella banklån och istället försöka få ökad kredit hos leverantörerna förbättrar också nyckeltalets värde.

Dupont-modellens beräkning av räntabilitet på totala kapitalet:

8.Vinstprocent (Profit margin) = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Omsättningen

Detta visar företagets yttre effektivitet. Hur många procent av omsättningen som återstår för att finansiera verksamheten, dvs för att betala räntekostnader till långivarna och redovisa en acceptabel vinst för ägarna. Med andra ord hur mycket som blir kvar av varje omsatt krona för att täcka räntekostnader och göra vinst.

Generella tumregler säger: 1-3 % svagt, över 5 % ok, 7 % har många företag som ett affärsmål över en konjunkturcykel, 10 % mycket bra resultat, 20 % extremt bra resultat.

9.Kapitalets omsättningshastighet ggr (Capital turnover) = Omsättningen/Totalt kapital

Detta visar företagets inre effektivitet. Varje företag bör försöka ha så hög kapitalomsättnings som möjligt för att inte binda kapital längre än nödvändigt. Kapitalets omsättning ökas “enklast” genom att se över/minska lagerhållningen och/eller effektivisera och strama upp kreditgivning och kravrutiner till kunderna.

Nyckeltalet är mest lämpligt för jämförelser av utvecklingen i det egna företaget eftersom det är beroende av t.ex. om verksamheten är kapital- eller personalintensiv samt om företagets lokaler och utrustning ägs eller hyrs.

10.Dupont modellen % = Vinstprocent * Tillgångarnas omsättningshastighet

Modellen bygger på att se samband mellan hur effektivt ett företag använder sina resurser i förhållande till omsättningen. Detta mått ger en bild över vad ett företag behöver göra för att öka sin lönsamhet, där det antingen innebär att höja sin vinstprocent eller hastigheten på omsättnignen av kapitalet.

Detta samband kan illustreras i ett så kallat isoräntabilitetsdiagram där räntabiliteten visas med hjälp av olika kombinationer av vinstprocent och kapitalomsättningshastighet.

Ex:                                 Elbolaget            Matbolaget           

Vinstmarginal                  3.5 %                     2 %

Kapitalets OH                  4 ggr                     7 ggr

RTK                                   14 %                     14 %

________________________________________________________________________________________________________

Specifika nyckeltal för utpräglade tjänsteföretag

Andel intäktspersoner: Genomsnittligt antal anställda intäktspersoner / Genomsnittligt anställda

Detta är ett mått på hur stor administrationen är i relation till verksamheten. Börsnoterade kunskapsföretag brukar ligga på minst 90 % intäktspersoner. Detta mått kan vara särskilt användbar vid förvärv och för att hålla effektiviteten i organisationen uppe.

Omsättning per anställd: Nettoomsättning / Genomsnittligt antal heltidsanställda

För rena konsultföretag kan måttet i princip tillämpas vi jämförelser mellan olika företags effektivitet/produktivitet.

Förädlingsvärde per anställd: Förädlingsvärde / Genomsnittligt antal heltidsanställda.
( Definition av förädlingsvärde = nettoomsättning – rörelsekostnader exklusive lönekostnader)

Om förädlingsvärdet per anställd minskar över tiden är detta en tydlig varningssignal.

Debiteringsgrad i % = Antalet debiterade timmar / Antalet tillgängliga timmar.

För tjänsteföretag är debiteringsgraden eller beläggningsgraden som det också kallas ett användbart nyckeltal. Genom att att ta antalet debiterade timmar och dividera dessa med antalet tillgängliga timmar fås ett bra mått på hur effektivt företaget är på att “sälja sig”. Den ej debiterade tiden har förmodligen används till administration, försäljning, egen utbildning mm.

Medeltimpris = Intjänat arvode / Debiterade timmar

Medeltimpriset kan sedan jämföras med t ex budgeterat timpris, branschgenomsnittet och/eller hur det förhållit sig över en period. Om medeltimpriset ligger lägre än vad företaget förväntat sig (budgeterat) gäller det att analysera varför. Beror det på ökad konkurrens, att företaget fått större sammanhängande order vilket lett till “mängdrabatt” etc. Sätt också medeltimpriset i relation till debiteringsgraden. En hög beläggningsgrad är kanske resultatet av ett lägre medeltimpris.

Resultat per anställd = Resultat efter avskrivningar/ Antalet årsanställda

Ett nyckeltal som ofta används av tjänsteföretag. Genom att använda detta nyckeltal går det bra att jämföra sig med andra företag som arbetar i samma bransch.

Posted by:  Olle Hasslöf Managing Partner Exportchefatthyra 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Kommentarer? Vill du veta mer?