• IP Strategi – Vi hjälper dig att Identifierar era Immateriella tillgångar och rättigheter. Vi kartlägger marknadsposition och gör en initial screening av jämförbara tjänster/produkter/processer i omvärlden, Vi utvecklar en strategi & handlingsplan med fokus på att bygga värde genom att optimera immateriella tillgångars affärsnytta.
  • Internationella Handelsavtal – Vi hjälper dig att upprätta, revidera och förhandla avtal för olika internationella handelssituationer.  Vi bistår även med internationell avtalsrådgivning.

Vad är en IP portfölj och hur påverkar den mitt företag?

Produktionsanläggningar, maskiner och fastigheter är klassiska exempel på materiella tillgångar i ett företag. Men ofta finns det verkliga värdet i de idéer som företaget utvecklat, förvaltat och skyddat. Det kan vara ett patent på en smart uppfinning, ett omsorgsfullt uppbyggt varumärke eller en unik design. Det kan också röra sådant som finns inom företaget som affärshemligheter, strategier och samarbetsavtal. Detta brukar sammanfattas som immateriella tillgångar. 

IP portföljen består av rättigheter till de immateriella tillgångarna företaget äger. Enligt PRV har svenska företag 80% av värdet i sina immateriella tillgångar men bara 50% av alla bolag har någon form av skyddade rättigheter till sina immateriella tillgångar. IP portföljen kan hjälpa ditt bolag att tjäna pengar på kunskap, idéer och säkrar framtida potentiella affärer. För att detta skall fungera optimalt är det nödvändigt att se över dina immateriella tillgångar och skapa en strategi för hur de skall hanteras och skyddas. Detta kallas IP strategi och är viktig del av din internationella affärsplan.

Immateriella tillgångar

En övergripande beskrivning av immateriella tillgångar.

TEKNISKA LÖSNINGAR
dvs uppfinningar, idéer och tekniska lösningar på problem, etc

VARUMÄRKE
dvs ord, figur, logotype, utstyrsel, ljud, kan vara domännamn, etc

DESIGN OCH MÖNSTER
dvs utseende på produkter, kläder, möbler, etc,  ej funktion och teknik

VERK
dvs tavlor, konstverk, musik, film, bild, böcker, programvara, etc

FIRMA
dvs, namnet på företaget, etc

VÄXTSORT 
dvs en ny förädlad växtsort, etc

KRETSKORT
dvs en nytt kretsmönster till halvledarprodukter, etc

GOODWILL
dvs, renommé och inarbetade igenkänning, etc

AVTAL
dvs, licenser, överlåtelser, sekretessavtal, konkurrensklausuler för anställda,
franchiseavtal,  distributörsavtal, certifierringar, certifikat, etc

KNOW HOW
dvs, testresultat, beräkningar, processer, resultat av utvecklingsarbete, etc

FÖRETAGSHEMLIGHETER
dvs, affärsplaner, kundregister, affärsförhållanden, priskalkylering, kundstruktur, etc

Immateriella rättigheter

En övergripande beskrivning av immateriella rättigheter. Dvs skyddade immateriella tillgångar. 

PATENT
Ensamrätt att under 20 år kommersialisera lösningar på ett tekniskt problem, etc

VARUMÄRKESSKYDD
Ensamrätt att under 10 år i taget kommersiellt använda ord, figur, logotype, utstyrsel, ljud, etc

MÖSTERSKYDD
Ensamrätt att under 25 år kommersialisera en design som omfattar utseende ej funktion och teknik, etc

UPPHOVSRÄTT
Ensamrätt att upptill 70 år efter upphovsmannens död kommersialisera konstverk, musik, film, bild, böcker, programvara etc

RÄTT TILL FIRMA
Ensamrätt att kommersiellt använda sitt företagsnamn så länge verksamheten anses vara aktivt i registrerat område etc.

VÄXTFÖRÄDLARRÄTT
Ensamrätt till ny växtsort gäller i 25-30 år beroende på typ av växtsort och förutsätter att årsavgifter betalas etc. 

RÄTT TILL KRETSKORTSMÖNSTER
Ensamrätten gäller i 10-11 år efter det första kommersiella utnyttjandet men upphör femton år efter skapandet om det då inte ännu utnyttjats kommersiellt etc.

ÖVRIGT RÄTTSSKYDD FÖR IMMATRIELLA RÄTTIGHETER
Marknadsföringslagen 
Lagen om företagshemligheter
Sekretessavtal
Konkurrensklausuler

Varför internationell IP Strategi?

Ett företag som strategiskt tar hand om sina immateriella tillgångar utmärks av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än ett som inte gör det. På den internationella marknaden kan ett negligerande av företagets immateriella tillgångar orsaka bolaget stor ekonomisk skada och många förlorade affärsmöjligheter.

Immateriella rättigheter är i första hand en nationell rättighet, men internationella avtal och samarbetsorgan har sedan 1800 talet skapat förutsättningar för en global harmonisering av lagstiftning och regler. Detta gör det möjligt att på ett enklare sätt kunna dra nytta av sina immateriella rättigheter på en internationell marknad.

Precis som med fysiska produkter kan immateriella tillgångar också säljas eller licensieras av ägaren. Med ett licensavtal kan du ge andra rätt att kommersiellt använda din tillgång. Avtalet kan reglera många saker, till exempel geografiskt område, tidsbegränsad användning eller ekonomisk ersättning.

Om du har koll på hur du bäst använder skyddsformerna i dessa sammanhang kan det vara en stor konkurrensfördel. Det kan också göra det lättare att locka investerare och affärspartners.


Vi bygger din IP strategi

Vi presenterar underlag för en långsiktig strategi som omfattar:

  1. En analys av företagets position utifrån era immateriella tillgångar jämfört med konkurrenternas position
  2. Vägval som företaget står inför, utifrån företagets övergripande affärsstrategi och position (t ex hur man ska bygga upp en intern organisation och eventuell outsourcing för att hantera frågor kring immateriella tillgångar, som t ex en kombination av olika rättigheter, rutiner för att hantera företagshemligheter, övergripande strategi för licensiering, hur man kontinuerligt ska arbeta med att identifiera skyddsmöjligheter för företaget, lämplig nivå för bevakning av konkurrerande immateriella tillgångar för att minimera risken för problem, hur man ska agera vid intrång).
  3. Strukturer för att arbeta vidare med och följa upp utfall av vald strategi

Vi analyserar det framtagna underlaget tillsammans och ni fattar beslut om strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Med utgångspunkt från er beslutade strategi tar vi tillsammans fram en kortsiktig plan för hur ni ska arbeta med de immateriella tillgångarna, både existerande och framtida. Planen kommer exempelvis beröra hur ni bör dokumenterar era företagshemligheter, vad ni söker för immaterialrättsliga skydd, vilket ombud ni anlitar. Planen ska också visa på om företaget behöver ytterligare genomgång av dess immateriella tillgångar, t ex genom att ytterligare projekt behöver gås igenom, eller att freedom to operate-analys behöver genomföras.

Finansiellt stöd till IP Strategi

Innovationschecken riktar sig till små och medelstora företag och ska hjälpa företaget att ta fram en strategi för hantering av de immateriella tillgångarna. 
 
Syftet med bidraget, på upp till 100 000 kr, är att ge de företag som har en vilja och förmåga att växa en möjlighet att med expertkompetens ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla den befintliga strategin.
 
Utöver att vara ett innovativt tillväxtbolag krävs bland annat följande av företaget:
  1. 3-249 anställda
  2. Inte ha fått bidrag över 50 000 SEK från VINNOVA de senaste fem åren.
  3. Ha minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning med en nettoomsättning på minst 1,5 MSEK
 

VILL DU VETA MER ?

Hör av dig till våra immaterialrättsjurister

Avtal för internationella handeslssituationer

Avtalet är kanske det enskilt viktigaste förberedelsen inför ett internationellt handelsåtagande. Det är här parternas prestationer bestäms och specificeras; på vems risk en vara förs över Atlanten, när och hur tvistelösning ska ske etc. Det är därför också viktigt att se till att man inte råkar ingå ett avtal vilket saknar vissa viktiga klausuler, som sedan fylls ut av behörig domstol. När väl ett avtal ingåtts är det tänkt att det ska hållas.

Alla avtal ser inte likadana ut, utan återspeglar parternas särskilda situation och riktar in sig på olika förhållanden. Vid en första internationell handelsrelation kan det vara svårt att veta vilka klausuler som måste inkluderas, vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

 

Exempel på vanliga handelsavtal

new markets

Agenturavtal

    Distributörsavtal

       Internationella säljavtal

    Franchiseavtal

Merger & Acquisitionsavtal

Agenturavtal

Agenturavtalet är ett av de vanligare avtalen i internationell handel, detta eftersom agenturförhållandet ofta är det första steget in på den internationella arenan. Genom ett agenturförhållande övergår inte rätten till varan, utan tvärtom så behåller säljaren rätten till varan medan agenturen åtar sig att sälja varan vidare. Blir varan inte såld är det på säljarens risk. I ett distributionsförhållande övergår istället varan i distributörens ägo och det är alltså hen som bär risken ifall varan inte säljs vidare. Distributören äger varorna, medan agenten endast säljer dem vidare. Dessutom är det bra att också göra klart vad för typ av agenturförhållande det rör sig om; sale agent, buying agent, service agent etc.

När bör man välja ett agenturavtal?

Det är såklart alltid parterna själva som avgör vilket förhållande de vill ha. Det finns dock vissa tillfällen då agenturförhållandet generellt kan vara att föredra. T.ex. i de fall då försäljaren vill att konsumenten ska kunna komma i kontakt med försäljaren direkt eller när försäljaren själv vill komma i kontakt med konsumenten. Detta är särskilt vanligt i de fall när försäljaren utger en garanti för varan.

Vad bör man tänka på?

Som alltid i internationella handelsrelationer är det viktigt att komma ihåg att avtalet på den nya marknaden kan vara förknippat med ytterligare ansvar, jämfört med den inhemska marknaden (Sverige). Exempelvis ses, i vissa jurisdiktioner, agentavtalet som ett anställningsavtal. Detta kan medföra åtaganden som gör att det istället är bättre att välja ett distributionsavtal.

Distributörsavtal

Avtal om distribution (distributorship) – detta ska inte förväxlas med agenturavtalet. Till skillnad från agentavtalet medför avtalet om distribution att äganderätten till varorna övergår från försäljaren till distributören.

När bör man välja ett distributionsavtal?

Ofta används distributionsavtalet när distributören måste hålla ett stort lager av varor. Eller när det annars passar att övergången av rätten till varorna sker.

Vad bör man tänka på?

Vid val av distributionsavtal ska man också välja om man vill ha ett selektivt distributionsavtal. Det är också viktigt att tänka på att konkurrensregler ofta är tvingande, varför avtal om begränsning i distributörs möjlighet att konkurrera med säljaren bör kontrolleras mot gällande lagstiftning i verksamhetslandet. Vissa länder (däribland, Belgien, Libanon, samt länder i Centralamerika och Mellanöstern) har speciella regler för avtalsförhållandet mellan agenten och distributören, vilka gynnar distributören. Dessutom har vissa länder regler för att nationell (lokal) domstol måste avgöra vissa dispyter, vilket medför att ett avtal om skiljeförfarande inte blir giltigt i dessa jurisdiktioner. Var därför alltid medvetna om reglerna på de marknader ni är verksamma i.

Merger & Acquisitions avtal

För ett mindre företag i Sverige, utan särskilda kunskaper i eller erfarenheter från M&A-förfaranden, bör ett samgående och uppköp alltid hanteras av en van jurist på området då ett antal komplicerade frågor inom flertalet områden uppstår.

Vad bör man tänka på vid sammanslagning eller uppköp (M&A)?

Due Diligence är väldigt viktigt! M&A auktualiserar många fler frågor än bara ägandeförhållanden, ofta påverkas också immateriella rättighetlrätter, konkurrensrätt, arbetsrätt, skatterätt etc. 

Franchiseavtal

Ett Franchiseavtal är ofta ett senare steg i internationell handel, och ett naturligt steg efter distributionsavtalet. Avtalet används ofta när säljaren (franchisegivaren) vill expandera internationellt utan att bära hela risken själv. Franchisetagaren å andra sidan får tillgång till varumärke, kunskap, teknik och ett internationellt nätverk av franchiseföretag. Ett exempel på världens kanske mest lyckade franchiseföretag är McDonalds.

Generellt talas det i internationella sammanhang om fem olika typer av franchisingavtal; direct/unit franchises,bransch/subsidiary, development agreement, joint venture och master franchises.Trots att franchiseavtalet är vanligt förekommande på den globala marknaden så saknas internationellt harmoniserade regler,

När bör man välja ett franchiseavtal?

När återförsäljandet av produkterna är förknippad med viss kommersiell know-how, produkten är identisk på samtliga marknader och försäljaren vill förvissa sig om att försäljningen och (servicen) ser likadan ut i samtliga länder där produkten säljs. Samt när franchisegivaren själv inte vill stå för den ekonomiska risken av varje enskilt franchiseställe.

Källa: ICC

Internationellt säljavtal

Säljavtal kan slutas såväl muntligen som skriftligen, men bör av bevisskäl, om möjligt, slutas skriftligen. Eftersom säljavtal ändå kan slutas muntligen är det viktigt att se till att ett avtal inte sluts av misstag. Ett sådant avtal kan nämligen av behörig domstol – med hjälp av utfyllnadsregler – annars komma att få en betydelse som inte från början var avsedd.

Typiskt sett sluts ett försäljningsavtal när erbjudandet, som är adresserat till en person eller flera personer och tillräcklig specifikt för att urskilja varorna, kvantiteten och priset, godtas (genom s.k. accept) av mottagaren. När man ger ut ett erbjudande bör man därför tänka på att man är bunden av erbjudandet till dess att motparten inkommer med ett svar, såvida inte erbjudandehandlingen inkluderar ett slutdatum eller på annat sätt specificerar när erbjudandet förfaller. Som säljare bör man därför inkludera ett sådant förbehåll redan i erbjudandet. På grund av yttre omständigheter kan man annars bli bunden av ett erbjudande som är avhängigt omständigheter som redan förändrats. I vissa fall kan även en hardshipklausul råda bot på problemet.

VILL DU VETA MER?

Våra avtalsjurister hjälper dig