1. Leverantörssökning –  Vi hittar leverantörer för inköp av färdiga produkter/ tjänster / komponenter eller sätter upp samarbete för tillverkning på plats.   
  2. Leverantörsutveckling – Vi kan mäta besparingar i supply chain, hjälpa till att förbättra inköpspriser, skapa bättre inköpsrutiner och leveranskvalité,  säkerställa och utveckla nuvarande avtalsstruktur.
  3. Kompetensförbättring – Vi genomför coaching och utbildning av inköpsorganisation och ledning.  
  1. Expansionsanpassning – Vi hjälper till när företaget vuxit eller förändrat sin verksamhet. Detta kräver nya grepp inom inköp som kan vara svåra att snabbt förändra utan extern hjälp. 
  2. Code of conduct – Vi inför och säkerställer code of conduct hos dina leverantörer.
  3. Operativ support – Vi hjälper dig temporär eller permanent med operativ support att genomföra inköp.

 


INKÖP ÖKAR I BETYDELSE

Intresset för inköp har tagit rekordfart under de senaste åren. Anledningarna kan man alltid spekulera i, men en av de bakomliggande orsakerna är sannolikt globaliseringen, krympande marginaler och ökad konkurrens där alla medel måste tas till i jakten på överlevnad. Traditionellt har det ansetts svårt att sälja men lätt att köpa, vilket har visat sig vara en felaktig syn. Lönsamhetsförbättringar finns idag i större grad på kostnadssidan än på intäktssidan. Det traditionella inköpet är inriktat på kortsiktig problemlösning, handpåläggning och andra stödaktiviteter som bygger mer på reaktion än aktion, härav benämns det ibland även transaktionsinsriktat inköp. Det moderna inköpet är betydligt mer proaktivt och bygger på att finna långsiktiga, värdeskapande och lönsamma lösningar och kallas även samarbetsinriktat inköp.

Att vara inköpsproaktiv startar redan i produktutvecklingsfasen. Inköp är intimt förbundet med framtagning av nya produkter. För att ta fram en marginalstark och kvalitativ produkt är det viktigt att dialogen mellan produktutveckling och inköpsfunktionen är på topp.

Strategiska inköp är den högsta ansvarsnivå och i princip alltid en centraliserad funktion ibland en global funktion. Det strategiska inköpet kan vara representerat i företagsledningen. I det strategiska inköpet lägger man även outsourcing som blivit ett hett ämne de senaste åren för att öka lönsamheten.

Outsourcing innehåller ofta fler fällor än man kan ana och kräver mycket planering och eftertanke för att vara framgångsrikt.

Taktiska inköp effektuerar den strategiskt utstakade vägen genom att välja produkter och leverantörer och lägga upp logistiska flöden. Taktiskt inköp kan vara såväl centraliserat som decentraliserat, men oftast centraliserat.

Operativa inköp har den dagliga kontakten med leverantörerna. Operativt inköp är ofta en decentraliserad funktion. 

LEVERANTÖRSSÖKNING - INKÖP

Hitta rätt leverantör för inköp av standard produkt/ komponent eller tjänst

Målsättning 
Finna en kvalitativ leverantör som erbjuder en konkurrenskraftig landed cost. Detta sänker dina kostnader och får direkt genomslag på företagets lönsamhet.

Förstudie
Vi sätter oss in din problemställning och gör tillsammans en kravspecifikation för projektet. En kravpsec innehåller bl.a. volymer, målpris, tekniska specifikationer, kvalitetskrav etc. Därefter definierar vi möjliga marknader för framtida inköp och fastställer en tidsram

Leverantörsscanning
nästa steg söker vi potentiella leverantörer på de marknader vi definierat tillsammans med dig. En första avgränsning sker i antalet kandidater, därefter gör vi en leverantörsbedömning av de återstående företagen.

Leveratörsbedömning
Detta sker med utgångspunkt från olika kriterier. Vi går bl.a. igenom; management, produktions och distributionsmöjligheter, kvalitetskriterier, servicegrad, miljölagstiftning och etiska normer etc. Vi arbetar enligt en väl utprövad metod och besöker de utvalda kandidaterna på plats för djupintervjuer och inspektion av produktion etc. Därefter skickar vi en första offertförfrågan till de leverantörer som bedöms intressanta. Med utgångspunkt från inkomna svar samt gjorda leverantörsbedömningar tar vi fram ett urval på ca 3-5 potentiella leverantörer. Du får ta del av alla förutsättningar som kommit fram samt kompletterande kalkyler med olika alternativ för att optimera förutsättningarna.

Slutlig upphandling och avtal
Med hjälp av informationen från leverantörs scanning och bedömning, väljer vi tillsammans de slutliga kandidaterna för upphandling. Vi begär in prover på relevanta produkter från deras produktion. Om det handlar om tjänster tar vi in referenser från företag som köper eller har köpt liknande tjänster från den potentiella leverantören. Sista fasen i upphandlingen är en s.k. ”competetive bidding”. Vi tar fram den bästa leverantören med hänvisning till alla uppsatta kriterier. Vi säkerställer att ett avtal kommer på plats och att de rätta distributionsvägarna väljs. Processen syftar till att skapa ”best buy” så att hela affären blir optimeradutifrån prioriterade kriterier.

Slutkontroll och uppstart
En testorder läggas för att trimma in alla system mellan köpare och säljare. Vi gör en kontraktsgenomgång och en första leveranskontroll. När allt fungerar kan kvantiteterna öka efter önskat behov, och affären börja löpa

TEST

china

 

VI VILL VETA MER OM LEVERANTÖRSÖKNING

Kontakta våra experter

 

 

Genväg till nya marknader 3

TEST

Genväg till nya marknader2

VI VILL VETA MER OM LEVERANTÖRSÖKNING

Kontakta våra experter

 

Genväg till nya marknader 2

 

japan

LEVERANTÖRSSÖKNING - TILLVERKNING

Hitta rätt leverantör för tillverkning av färdig produkt/komponent eller tjänst

Målsättning
Finna en kvalitativ leverantör som erbjuder en konkurrenskraftig landed cost. Detta sänker dina kostnader och får direkt genomslag på företagets lönsamhet.

Outsourcing
Att starta produktion hos en extern leverantör är en komplex process som kräver mer resurser än inköp av standard produkter/ komponenter eller tjänster. Vi följer dock samma arbetsgång i grunden, fast mer ingående. Vi ser till att matcha rätt typ av företag, som både produktions och relationsmässigt, kan bli en långsiktigt lönsam samarbetspartner.

Riskbedömning
Vi hjälper till att bedöma risker och potential med ditt företags planerade outsourcing projekt. Exportchefatthyra.se går bla igenom följande faktorer; produktens/tjänstens volymrelationer, teknikhöjd, produktslag, arbetskraftstillgång och produktionskompetens, tillverkningskostnad, tillverkningsprocess, logistikkostnader, valutarisk, distanspåverkan, teknikläckage, kapitalfrigörelse, riskdelning, etc.

Förstudie
Vi sätter oss in er problemställning och gör tillsammans en kravspecifikation för projektet. En kravpsec innehåller bl.a. volymer, målpris, tekniska specifikationer, kvalitetskrav etc. Därefter definierar vi möjliga marknader för framtida inköp och fastställer en tidsram.

Leverantörsscanning
I nästa steg söker vi potentiella leverantörer på de marknader vi definierat tillsammans med er. En första avgränsning sker i antalet kandidater, därefter gör vi en leverantörsbedömning av de återstående företagen.

Leverantörsbedömning
Detta sker med utgångspunkt från olika kriterier. Vi går bl.a. igenom; management, produktions och distributionsmöjligheter, kvalitetskriterier, servicegrad, miljölagstiftning och etiska normer etc. Vi arbetar enligt en väl utprövad metod och besöker de utvalda kandidaterna på plats för djupintervjuer och inspektion av produktion etc. Till de leverantörer som bedöms som intressanta ges en första offert förfrågan. Med utgångspunkt från inkomna svar samt gjorda leverantörsbedömningar tar vi fram ett urval på ca 3-5 potentiella leverantörer. Ni får ta del av alla förutsättningar som kommit fram samt kompletterande kalkyler med olika alternativ för att optimera förutsättningarna.

Slutlig upphandling och avtal
Med hjälp av informationen från leverantörsscanning och bedömning, väljer vi tillsammans de slutliga kandidaterna för upphandling. Vi begära in prover från deras produktion på relevanta produkter. Om det handlar om tjänster tar vi in referenser från företag som köper eller har köpt liknande tjänster från den potentiella leverantören. Sista fasen i upphandlingen är en s.k. ”competetive bidding”. Vi tar fram den bästa leverantören med hänvisning till alla uppsatta kriterier. Vi säkerställer att ett avtal kommer på plats och att de rätta distributionsvägarna väljs. Processen syftar till att skapa ”best buy” så att hela affären blir optimerad utifrån prioriterade kriterier.

Slutkontroll och uppstart
En testorder läggas för att trimma in alla system mellan köpare och säljare. Vi gör en kontraktsgenomgång och en första leveranskontroll. När allt fungerar kan kvantiteterna öka efter önskat behov, och affären börja löpa.

SUPPLY STRATEGY

Your company must set up and follow a strategy of how to manage your future supply of products. It must be well linked and coordinated to the objectives within other parts of your company. This course gives you the important knowledge about what to think of and how to make and follow such supply a strategy.

There exists many success factors for having a supply strategy in place to determine how your organisation shall operate in an international environment. This is the base for creating profit in your company.
We will give you the necessary tools to obtain the best result for this.

Course objectives
– To learn and develop techniques for creating a supply strategy, with particular
focus towards an international environment.
– Develop approaches for planning the future
– Create ideas, how to make the supply strategy a part of the total
company business strategy
– Teach about important KPI (Key Performance Indicators) to be used for following 
up the supply strategy.
– How to prepare and develop the supply organisation

A selection of content
– International, multinational and global strategy
– Interactive workshops
– Different suitable KPI
– Risk analysis
– Development of supply strategies
– Organisation

SUPPLIER DEVELOPMENT & EVALUATION

You must continuously develop and evaluate your suppliers, this is a necessary measurement to create a dynamic business relation. A “sleeping” and ongoing long term relation with your suppliers is a very dangerous situation where you for sure will start to loose money. Its important is also to have available tools for the evaluation of new potential suppliers. This course gives you the basic tools and knowledge of how to develop and evaluate your suppliers.


Your supplier relation must be consistently dynamic. You must have the best suppliers suitable for your business. This is a prerequisite for you company´s competitiveness. Your purchasers must know how to create such competitive environments in their supplier relations. We educate and give you this knowledge.


Course objectives
– To be able to compare and evaluate new potential suppliers
– To learn how to use a supplier visit in an efficient way
– Learn about the advantages of always using written meeting protocols
– Learn about how to create KPI (Key Performance Indicators) applicable for
comparing your suppliers
– How to take advantage and the initiative in your supplier relations


A selection of content
 – Supplier evaluation form
– Visit protocols
– KPI in the supplier relation
– Review supplier performance

I WANT MORE INFORMATION

Talk to our experts

Garuda Partner

ICF

promote_logo

PRODUCT CALCULATION - COST MANAGEMENT

The foundation for creating profit, is having the knowledge about the costs in your company. The most important knowledge, is about the costs of your own and the company’s core products. What is the content and how to influence it. This education gives you basic knowledge of how to calculate the value of the products you purchase, as well as analyse the relation between different costs which enable you to approach and negotiate better.

To manage your costs and in a professional way negotiate about these with your suppliers, is essential for enabling profit. We will give you some easy frameworks for this.

Course objectives
– To gain basic knowledge about how to make a simple product
   calculation.
– Take your organisation out from the discussions about different discount
   levels, to discuss instead the product price from a cost based perspective.
– To understand the different cost drivers in a production based calculation
– To understand how those influence and interact with each other, and finally
   result in a product cost
– How to use the knowledge when you negotiate

A selection of content
– To understand the cost of a product and its different parts
– To be able to analyse those parts and enable you to make your own
   product cost calculations.
– Different tools to be used to enable you to decrease costs.
– Using the knowledge about the costs,  set up contracts with your
suppliers to secure supply as well as the price development.

I WANT MORE INFORMATION

Talk to our experts
NEGOTIATION SKILLS & TECHNIQUES

The relation with your suppliers is essential and this requires that your co-workers are able to handle the meetings and negotiations in a professional way. This is “core business knowledge” for a purchaser and it put high requirements for handling those situations, particularly in an international environment with many different cultural behaviours to handle. This course will advise you as anegotiator, how to prepare yourself for those situations and how to act once entering into a negotiation. 


How often do you prepare yourself for the negotiations and when do you train for those moments? A simple business matter can suddenly end up as a complex issue due to a poor understanding and knowledge about techniques on interaction with your external international business partners. We will educate, train and give you this knowledge.

Course objectives
– To gain basic knowledge about a common negotiation process and its different steps.
–  How to prepare yourself
– To learn how to become strategic in your way of leading the negotiation.
– To be able to take and keep the initiative in the negotiation.
– Some differences in international behaviours and when to negotiate.
– To get knowledge about some basic psychological behaviours

 
A selection of content
– Purchase process versus sales process
– Price negotiation techniques / situations
– Solving problems in a negotiation
– Training in how to practice negotiations
– Reasons taking the initiative in negotiating